Ikke i Norway?
Velg et annet land for å se innhold som er spesifikt for din region.

Mplc Paraplylisens® Avtale – Vilkår Og Betingelser

 1. Formål. Motion Picture Licensing Company Norge AS (”MPLC”) gir lisenstaker (”Lisenstaker”) en ikke-eksklusiv lisens (”Lisens”) til å offentlig vise innhold som er opphavsrettsbeskyttet ”Verk” som definert nedenfor og under de vilkår og betingelser som er angitt i denne paraplylisensAvtale (”Avtale”).
 2. Loven. MPLC garanterer at de nødvendige rettigheter fra representerte rettighetshavere er innhentet til utstedelse av denne Paraplylisensen. Dette følger av LOV-2018-06-15-40: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).
 3. Lisensperioden. “Lisensperioden” er perioden som begynner på “Startdatoen” slik den er angitt i paraplylisenssøknaden («Søknad») og skal deretter fortsette i perioder på ett (1) år. Ved kansellering av Avtale kreves 60 dagers skriftlig varsel før utløpet av nevnte periode. Hver ett (1) års periode omtales som «kontraktsår». Dersom Lisenstaker ikke gir beskjed til MPLC om kansellering av Avtale, vil denne Avtale fortsette å tre i kraft gjennom hele kontraktsåret. Lisenstaker vil dermed være ansvarlig for innbetaling av hele årsavgiften og ingen refusjon eller kreditering vil aksepteres. 
 4. Rettigheter. Offentlig visning av innhold som er godkjent i henhold til denne Avtale, skal skje på de stedene som er identifisert i søknaden eller som Lisenstaker har varslet om. Eksempler på visning er gjennom DVD, streaming, nedlastet innhold eller kringkasting. Hovedformålet med slike forestillinger skal være å underholde og/eller utdanne seere, og publikum skal begrenses tilsvarende. Ingen spesifikke titler, produsentnavn eller liknende vil bli annonsert for allmennheten og seerne skal ikke belastes for inngangsbilletter eller andre gebyrer. Visningene kan ikke brukes til å støtte bestemte varer eller tjenester. Verk er i denne avtale definert som filmer, programmer eller andre titler som MPLC har mottatt rettigheter til å lisensiere. Dette gjelder under de vilkår som er angitt her og ekskluderer hjemmekinovisninger.  
 5. Lisensvederlag. Lisensvederlaget beregnes i henhold til de enhver tid gjeldende priser og betingelser. Lisensvederlaget for den første Lisensperioden fremgår av Registreringsskjemaet, der beløpet er oppgitt eksklusive merverdiavgift. For påfølgende Lisensperioder kan beløpet oppjusteres basert på forskjellige faktorer; herunder justeringer som (i) gjenspeiler endringer i forhold til forrige års konsumprisindeks og/eller (ii) gjenspeiler en økning i antall juridiske enheter, lokasjoner, visningsenheter eller andre forhold, som brukes som beregningsgrunnlag for Lisensavgiften i denne Avtale. Lisenstaker skal årlig, eller på MPLCs forespørsel, gi MPLC de opplysninger som er nødvendige for å fastsette Lisensvederlaget for kommende Lisensperioder. Hvis Lisenstaker ikke har sendt inn informasjon innen 30 dager før Avtales utløp, kan MPLC ensidig fastsette beregningsgrunnlaget for Lisensvederlaget for den aktuelle Lisensperioden. Lisensvederlaget for hvert påfølgende kontraktsår skal betales senest innen dato for ny Lisensperiode.
 6. Begrensninger. De spesifikke titlene som kan vises offentlig av Lisenstaker i henhold til denne Avtale, er de Verk som er produsert og/eller distribuert av MPLCs medlemmer. MPLC gjør oppmerksom på at det likevel kan være enkelte titler MPLC og medlemmer ikke har rettigheter til visning av. Dette kan være grunnet utløp av rettigheter i Lisensperioden og vil i så tilfelle fremkomme av MPLCs nettsider. MPLC kan til enhver tid i Lisensperioden sende Lisenstaker bindende varsel om at visse titler ikke lenger kan vises offentlig i henhold til denne Avtale. Slike meddelelser er bindende overfor Lisenstaker fra mottakelsen.
 7. Kun lovlige Verk. Lisenstaker kan kun vise lovlige Verk etter denne Avtale. Lisenstaker har selv ansvaret for å skaffe Verkene, samt dekke kostnadene for anskaffelsen.
 8. Rettighetsbegrensning. Lisenstaker kan ikke ulovlig kopiere, redigere eller på noen annen måte endre de Verkene som brukes til offentlig visning etter denne Avtale. Enhver rettighet som ikke er overdratt til Lisenstaker i denne Avtale, er uttrykkelig forbeholdt MPLC og/eller dets medlemmer/rettighetshavere.
 9. Separate avgifter. Eventuelle separate avgifter eller lisenser til musikere eller samlingsforeninger for musikkutgivere er fullt og helt Lisenstaker sitt ansvar å fremskaffe. 
 10. Overdragelse. Denne Avtale kan ikke overdras av Lisenstaker uten MPLCs skriftlige forhåndssamtykke, bortsett fra når Lisenstaker (a) overdrar Avtale i forbindelse med fusjon, konsolidering eller salg av sine eiendeler og virksomhet, (b) omgående underretter MPLC om overdragelsen, inkludert kontaktinformasjon til den inntredende part, og (c) garanterer den inntredende parts etterlevelse av alle forpliktelser i henholdt til Avtale. Denne Avtale kan overdras av MPLC.
 11. Meddelelser. Meddelelser i henhold til denne Avtale skal leveres personlig, enten via post eller elektronisk post (e-post). Meddelelser skal være adressert til den parten som skal varsles. Meddelelsesdatoen er datoen for den personlige leveringen eller utsendelsesdatoen for e-post. 
 12. Oppsigelse. MPLC forbeholder seg retten til å si opp denne Avtale grunnet ethvert brudd på Lisenstakers plikter og betingelser. Ved slik oppsigelse skal det ikke tilbakebetales Lisensavgift. En fraskrivelse fra MPLC eller av Lisenstaker for et spesifikt brudd fra den andre part, skal ikke utgjøre en fraskrivelse av tidligere, vedvarende eller etterfølgende brudd på samme eller noen annen bestemmelse i denne Avtale.  Dersom noen del av denne avtalen ikke kan håndheves, skal resten av denne avtalen forbli i full kraft og virkning. 
 13. Juridiske kostnader. Såfremt det blir nødvendig for MPLC å engasjere juridisk bistand for å håndheve sine rettigheter i henhold til denne Avtale, som følge av Lisenstakers krenkelse eller brudd på vilkår i Avtale, samtykker Lisenstaker til å betale kostnadene og advokatutgiftene som MPLC pådrar seg. 
 14. Garantier. Lisenstaker garanterer at informasjonen gitt av Lisenstaker er sann, korrekt og fullstendig i alle hendelser. Denne Avtale utgjør en juridisk gyldig og bindende forpliktelse for lisenstakeren og kan håndheves av dens vilkår og betingelser. Disse kan oppdateres av MPLC. Aksept av denne Avtale kan gjøres via et elektronisk samtykke, håndskrevet signatur eller betaling av lisensavgift. 
 15. Frafall av krav. I den utstrekning Lisenstaker før Startdatoen på denne Avtale kan ha krenket MPLCs rettigheter, godtar MPLC herved å ikke fremme erstatningskrav eller andre krav angående slike eventuelle krenkelser som ville vært lisensiert etter Avtale. MPLC frafaller bare krav som gjelder rettigheter lisensiert av MPLC, og har ikke myndighet til å frafalle krav som gjelder rettigheter som tilhører andre parter.
 16. Jurisdiksjon. Søknaden og disse vilkårene inneholder den fullstendige Avtale mellom MPLC og Lisenstaker og skal tolkes i samsvar med lovene som er underlagt norsk rett. Partene har avtalt verneting ved norske domstoler.

© Copyright 2021 Motion Picture Licensing Company Norge AS. Alle Rettigheter Reservert.

“MPLC Paraplylisens”, samt MPLC sitt navn og logo er registrerte varemerker for Motion Picture Licensing Company (International) Limited.